Puhtaasta vedestä on tulossa niukka resurssi. Jäteveden käsittely on lisääntynyt sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa.

Useissa maissa monet jätevedenpuhdistamot ovat nyt kuitenkin vakavasti ikääntyneet ja kärsineet erilaisista vaurioitusmisasteista - lähinnä biogeenisen korroosion vuoksi laitoksen suljetuissa kaivoissa tai viemäriverkossa.

Voit luottaa Sikan asiantuntemukseen jätevedenpuhdistamoihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Tyypilliset rasitukset viemäreissä

Damage on Sewers and Water Tanks
Vaurioit viemärin pohjalla

Betonin ja betonielementtien voimakasta hankausta ja eroosiota esiintyy usein viemäreiden pohjassa. Yleensä nämä elementit on vaihdettava ja asennettava uudelleen liimaamalla ne paikalleen epoksiliimalla. Betonialustan eroosiota voidaan korjata kulutusta kestävällä laastilla, joka pidentää alustan käyttöikää.

 

 

Damage on Sewers and Water Tanks
Paikalliset betonivauriot

Pystypinnoilla ja katossa on usein paikallisia betonivaurioita ja joskus raudoituksen korroosiosta johtuvia halkeamia. Asianmukaisen valmistelun jälkeen nämä voidaan korjata käyttämällä sulfaatinkestäviä korjauslaasteja.

Damage on Sewers and Water Tanks
Betonipinnan täydellinen syöpyminen

Suojaamattoman  betonin kestävyys voimakasta vesivirtaa vastaan ei yleensä riitä, ja usein betonin koko pinta on syöpynyt. Näillä alueilla on suositeltavaa tehdä laajamittainen ylitasoitus ja korjaus betonirakenteelle.

Damage on Sewers and Water Tanks
Vettä vuotavat halkeamat

Kutistumisen ja painumien  vuoksi viemäreiden betoni halkeilee usein. Nämä halkeamat on täytettävä, jotta estetään epäpuhtauksien vuotaminen ympäröivään pohjaveteen. Usein on tarpeen käyttää paisuvia materiaaleja näiden halkeamien korjaamiseksi.

Damage on Sewers and Water Tanks
Vauriot kattorakenteissa

Suojaamattomat betonipinnat kestävät erittäin huonosti karbonatisoitumista ja jäteveden sisältämiä aggressiivisia aineita. Siksi nämä pinnat voidaan suojata EpoCem® -tekniikoilla, jotka ovat erittäin kestäviä ja vesitiiviitä yhdyskuntajätevesiä vastaan.

Kattorakenne voidaan suojata kondenssivedeltä myös hydrofobisella kyllästyksellä. Lisäksi viemäri voi kärsiä biogeenisestä korroosiosta tai mikrobien aiheuttamasta korroosiosta (MIC). Näiden alueiden korjaamiseksi ja suojaamiseksi on käytettävä 100% kalsiumaluminaattilaastia.

Yleistä korjausrakentamisesta

Ennen korjauksen määrittämistä on otettava huomioon kunnostusta koskevat erityiset jätevedenpuhdistamon vaatimukset. Näillä vaatimuksilla voi olla merkittävä vaikutus määritettäessä oikeat suunnittelu- ja rakennustapamenettelyt sekä jätevedenpuhdistamon tarvittavat tulevat huoltotyöt.

Esimerkkejä tällaisista hankkeisiin liittyvistä vaatimuksista ovat:

Kestävyys
Korjauksen aikataulu / seisokki
Menetelmän yhteensopivuus
Elinkaarikustannukset yhteensä
Altistuminen / työmaaolosuhteet
Ekologisuus

Waste water treatment plant in Wroclaw in Poland

Menetelmät ja tietotaito

Waste water treatmant plant in Zurich, Switzerland

Sika on ollut jo vuosikymmenien ajan luotettava kumppani jätevedenpuhdistamoiden urakoitsijoiden kanssa, jotka toimittavat tuotteita ja järjestelmiä kaikille mantereille. Sika on osoittanut olevansa luotettava kumppani.

Uusissa jätevedenpuhdistamoissa, viemäröintilaitoksissa ja jälkiasennetuissa rakenteissa käytetyt tuotteet ja järjestelmät testataan perusteellisesti Sikan laboratorioissa ennen puolueetonta tarkastusta. Sika-materiaalit on todistettu pitkän aikavälin testauksella kestämään ankaria olosuhteita todellisessa ympäristössä.

 

Ratkaisuja jätevedenpuhdistamon korjaukseen

1. Esisuodatus

Suuressa puhdistuslaitoksessa suurten esineiden poisto suoritetaan automaattisesti seulontakanavassa.

Kuluminen ja eroosio

Ongelma

Jätevedenpuhdistamoissa eroosio johtuu pääasiassa hankauksesta tai kemiallisesta hyökkäyksestä. Eroosiovauriot johtuvat vesipohjaisen lietteen, hiekan, soran ja muun roskan hankaavasta vaikutuksesta betonin pinnoilla. Jäteveden sisältämät sulfaatit ja bakteerit (matala pH) hyökkäävät kovettuneen portland -sementin sisältämiin yhdisteisiin.

Sika-menetelmä

Halkeamat, väljät liitokset

Ongelma

Halkeamien, väljien liitosten tai vaurioituneen betonin aiheuttama vuoto ja saastumisriski.

Sika-menetelmä

Sika® Injection-451

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

2. Hiekan ja rasvanerotustankit

Joissakin jätevesilaitoksissa esikäsittely voi sisältää hiekkakanavan, jossa jäteveden nopeus säädetään hiekan/rakeisen tai muiden kovien hiukkasten laskeutumisen mahdollistamiseksi. Hiekat/rakeet on poistettava, koska ne voivat vahingoittaa pumppuja tai muita laitteita. Hiekan ja rasvan poisto suoritetaan yleensä suuressa laitoksessa hiekanerotusaltaissa, joissa laskeutunut raskas kiintoaines poistetaan pohjalta ja pinnalle noussut rasva ja kevyt kiintoaines poistetaan pintakaavintana.

Halkeamat, väljät liitokset

Ongelma

Halkeamien, väljien liitosten tai vaurioituneen betonin aiheuttama vuoto ja saastumisriski. Hyvin usein jäteveden käsittelyssä keskinkertaisella tiivistysaineella tiivistetyt liitokset epäonnistuvat, koska nämä tuotteet eivät ole kemiallisesti kestäviä. Epäonnistuneen liitoksen täydellisen poistamisen sijaan Sika on kehittänyt menetelmän, jota voidaan käyttää alkuperäisen epäonnistuneen materiaalin päälle.


Sikadur-Combiflex® SG -järjestelmä on maailmanlaajuisesti käytetyn Sikadur-Combiflex®-järjestelmän toisen sukupolven menetelmä, jolla on jopa parempi suorituskyky, kuten parannetut tartuntaminaisuudet. Ainutlaatuinen järjestelmä koostuu Sikadur Combiflex® SG -nauhasta ja Sikadur® -liimoista. Sitä käytetään laajalti saumojen vedeneristeenä vesitiiviissä betonirakenteissa.

Sika-menetelmä

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

3. Esiselkeytyksen sedimentointisäiliöt

Esiselkeytyksen  sedimentointisäiliössä jätevesi virtaa suurten säiliöiden läpi, joita kutsutaan yleisesti "ensisijaisiksi selkeyttäjiksi" tai "ensisijaisiksi sedimenttisäiliöiksi". Nämä säiliöt on varustettu mekaanisella kaavimella, joka ajaa kerätyn lietteen suppiloa kohti. Jotkut ensisijaiset sedimenttisäiliöt voidaan peittää hajujen hallitsemiseksi. Tällaisissa olosuhteissa ne voivat altistua biogeeniselle korroosiolle.

Halkeamat, väljät liitokset

Ongelma

Halkeamien, väljien liitosten tai vaurioituneen betonin aiheuttama vuoto ja saastumisriski

Sika-menetelmä

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

4. Ilmastetut ja hapettomat biologiset säiliöt

Biologiset säiliöt on suunniteltu heikentämään merkittävästi jäteveden biologista sisältöä. Nämä biologiset sisällöt ovat peräisin ihmisen jätteistä, saippuasta ja pesuaineista.

Halkeamat, väljät liitokset

Ongelma

Halkeamien, väljien liitosten tai vaurioituneen betonin aiheuttama vuoto ja saastumisriski

Sika-menetelmä

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

5. Jälkiselkeytys

Jälkiselkeytyksen käsittelyn tarkoituksena on vähentää edelleen ihmisten jätteistä, saippuasta, pesuaineesta jne. peräisin olevan jäteveden orgaanista pitoisuutta. Suurin osa laitoksista käsittelee jätevedet biologisilla prosesseilla, jotka tapahtuvat aerobisissa oloissa.

Halkeamat, väljät liitokset

Ongelma

Halkeamien, väljien liitosten tai vaurioituneen betonin aiheuttama vuoto ja saastumisriski

Sika-menetelmä

 

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

6. Suodatuskerrokset

Suodatuskerroksessa jo käsitelty vesi virtaa eri hiekkakerrosten läpi ennen ennen kuin se vapautetaan ympäristöön. Hiekkapatjaan suodattunut kiintoaine poistetaan kaksivaiheisella vastavirtahuuhtelulla. Patjaan puhalletaan alhaalta ilmaa, joka irrottaa hiekkapatjaan kertyneen aineksen. Tämän jälkeen hiekkakerroksen läpi pumpataan pesuvettä alhaalta, joka nostaa irronneen aineksen suodatinpatjan päälle, josta se on helppo poistaa. Pesussa poistuva jätevesi johdetaan ensin tasausaltaisiin, joista se pumpataan takaisin laitoksen alkuun uutta uudelleenkäsittelyä varten.

Halkeamat, väljät liitokset

Ongelma

Halkeamien, väljien liitosten tai vaurioituneen betonin aiheuttama vuoto ja saastumisriski.

Sika-menetelmä

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

7. Lietteen mädätystankit

Jäteveden liete voidaan varastoida mädätystankkeihin, jossa liete stabiloidaan, sen tilavuus pienennetään, ja tehdään vaarattomaksi orgaanisen aineen liuottamisen avulla sekä  anaerobisten bakteerien avulla ja lopulta energia otetaan talteen.

Kemiallinen hyökkäys

Ongelma

Betoni tai teräs lietteen yläpuolella voivat kärsiä voimakkaasta rikkihapolle altistumisesta. Lisärasitusta aiheuttaa biologisesta prosessista peräisin oleva kohonnut lämpötila. Seisokit aiheuttavat aina ongelmia ja taloudellisia menetyksiä omistajille. Sika tarjoaa liuotteetonta, korkean suojauksen omaavaa pinnoitejärjestelmää, joka voidaan levittää yhdellä kerroksella hyvin esikäsitellylle pinnalle. Siksi seisokit voidaan minimoida, kuitenkaan tinkimättä laadukkaasta lopputuloksesta.

Sika-menetelmä

Sika® Permacor® 3326 EG H
Sikalastic®-8440

Halkeamat, väljät liitokset

Ongelma

Halkeamien, väljien liitosten tai vaurioituneen betonin aiheuttama vuoto ja saastumisriski.

Sika-menetelmä

Sikaflex® TS Plus

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

8. Kaasumittarit / metanoliasemat

Biologisen säiliön tai hajotussäiliön biologisen reagoinnin aikana syntyy biokaasua (metaania, CO²) ja se varastoidaan kaasumittariin. Nämä kaasumittarit ovat yleensä rakennettu teräksestä. Biogeeninen rikkihappo on erittäin aggressiivinen teräkselle. Lisärasituksia aiheuttaa kohonnut lämpötila.

Kemiallinen hyökkäys

Ongelma

Betoni tai raudoitusteräkset lietteen yläpuolella voivat kärsiä voimakkaasta rikkihapolle altistumisesta. Lisärasitusta aiheuttaa biologisesta prosessista peräisin oleva kohonnut lämpötila. Seisokit aiheuttavat aina ongelmia ja taloudellisia menetyksiä omistajille. Sika tarjoaa liuotteetonta, korkean suojauksen omaavaa pinnoitejärjestelmää, joka voidaan levittää yhdellä kerroksella hyvin esikäsitellylle pinnalle. Siksi seisokit voidaan minimoida, tinkimättä kuitenkaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Sika-menetelmä

Sika® Permacor® 3326 EG H
Sikalastic®-8440

Halkeamat, väljät liitokset

Ongelma

Halkeamien, väljien liitosten tai vaurioituneen betonin aiheuttama vuoto ja saastumisriski.

Sika-menetelmä

Sikaflex® TS Plus

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

9. Rakenteelliset ja ei-rakenteelliset teräsosat

Jätevedenpuhdistamoissa on rakenteellisia tai ei-rakenteellisia teräskomponentteja tai alueita, jotka altistuvat voimakkaasti erilaisille korroosiota aiheuttaville tekijöille.

Sika tarjoaa laajan valikoiman laajasti testattuja tuotteita korroosiosuojan alalla:

  • Teräsrakenteisille säiliöille, kaasumittareille ja MIC: lle (mikrobien aiheuttamalle korroosioille) anaerobisissa olosuhteissa.
  • Teräskomponenteille, jotka eivät altistu mikrobien aiheuttamalle korroosiolle.
  • Korroosiosuojamenetelmät rakenteelliselle teräkselle.
Teräksen korroosiosuoja

Ongelma

Korroosiosuoja - uusien rakenteiden suojaus paikan päällä tai tehdasasennuksena.

Sika-menetelmä

Sikalastic®-844 XT or Sikalastic®-8440
Sika Permacor®-3326 EG H
Sikagard®-63 N
SikaCor® EG-System
Sika® Poxicolor Primer HE

Steel Beam Corrosion Protection

10. Huoltorakennukset, ulkotilojen muuraus

Useimmilla jätevedenpuhdistamoilla on tekninen palvelurakennus. Rakennuksen ulkopinnat sekä maanpäälliset säiliöt altistuvat sään vaikutuksille ja tarvitsevat siksi usein suojaa.

Katemateriaalit

Ongelma

Jätevedenpuhdistamoiden rakennusten (tekniset ja toimistot) katot saattavat vaatia lisäsuojausta.

Sika-menetelmä

SikaPlan® PVC or FPO membrane
Sikalastic® liquid applied membrane

Ulkopuolisen betonin muuraus

Ongelma

Ulkopuoliset betonipinnat voivat altistua sään vaikutuksille karbonatisoitumisen vuoksi. Jos laitos sijaitsee lähellä merta, voi se kärsiä lisäksi kloridihyökkäyksestä.

Sika-menetelmä

Impregnointi: Sikagard®-705 L and Sikagard®-740 W
Suojaavat pinnoitteet: Sikagard®-675 W ElastoColor and Sikagard®-555 W Elastic

Technical service building of a waste water plant

Ota yhteyttä

Miika Seger

Tekninen päällikkö / Korjausrakentaminen

Jarmo Virkkunen

Betonirakenteiden korjaus, suojaus ja tiivistys, Uudisrakentaminen