Enemmän vähemmällä

"Enemmän vähemmällä" - on Sikan kestävän kehityksen strategian nimi. Sikalla on kuusi tavoitealuetta, joissa on suuri vaikutusmahdollisuus. Nämä alueet ovat taloudellinen suorituskyky, kestävät ratkaisut, paikalliset yhteisöt/yhteiskunta, energia, vesi/jäte ja työturvallisuus. 

Sika pyrkii tuotteillaan, järjestelmillään ja ratkaisuillaan luomaan pitkäaikaisia etuja ja lisäarvoa kaikille sidosryhmilleen ja vähentämään merkittävästi resurssien kulutusta ja vaikutuksia tuotantoprosesseihin.

Kestävät ratkaisut

Johdamme teollisuuden edelläkävijyyttä tarjoamalla kattavan asiakaskeskeisen ratkaisuvalikoiman, jossa yhdistyy korkea suorituskyky ja parannettu kestävyys.

 

TaVOITE 2024

Kaikki tuotteet kehitetään "Kestävän kehityksen" -periaatteita ylläpitäen.

 

Ilmasto

Toimimme vastuullisesti ja lievitämme ilmastomuutosta ja sen vaikutuksia.

 

Tavoite 2024

15% hiilijalanjäjen vähennys per tonni.

Yhteisöön sitoutuminen

Rakennamme luottamusta ja luomme arvoa - asiakkaiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan kanssa.

 

Tavoite 2024
 • 10,000 työpäivää vapaaehtoistyössä
 • 50% enemmän projekteja
 • 50% enemmän suoria edunsaajia
Energia

Hallitsemme resursseja ja kustannuksia tehokkaasti.

 

TaVOITE 2024
 • 15% vähemmän energiankulutusta per tonni
 • 50% uusiutuvan energian käyttöaste
Jäte / Vesi

Parannamme materiaalien ja vedenkäytön tehokkuutta.

 

Tavoite 2024
 • 15% vähemmän jätettä per tonni
 • 25% korkeampi jätevedenhyötykäyttöaste
 • 15% vähemmän vedenkulutusta per tonni
Työturvallisuus

Sikan työntekijät lähtevät työpaikalta terveenä.

 

Tavoite 2024
 • 50% vähemmän onnettomuuksia
 • 0 kuolemaa
"Globaalina yrityksenä Sika on sitoutunut kestävään kehitykseen. Yhtiö huolehtii vastuustaan tarjoamalla kestäviä ratkaisuja energiatehokkaaseen rakentamiseen ja innovatiivisiin ajoneuvoihin. Lisäksi se toteuttaa lukuisia hankkeita ja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa konsernin taloudellista, sosiaalista ja ympäristön kestävyyttä pitkällä tähtäimellä" Thomas Hasler, CEO Sika AG

Fokusalueet

Kestävät ratkaisut

TAVOITE 2024: Kaikki uudet tuotteet kehitetään "kestäviksi ratkaisuiksi"

Innovaatiot edistävät kasvua ja kestävää kehitystä

Ensimmäisistä vuosista lähtien jatkuva innovaatioiden tekeminen on ollut avainasemassa yhtiön kasvustrategiassa. Sikan innovaatiotkeskittyvät pienentämään ekologista jalanjälkeä ja parantamaan tuotteiden ja koko arvoketjun ratkaisujen tehokkuutta. Näin Sika vastaa markkinoiden kysyntään kestävän kehityksenmukaisista ratkaisuista.

Sikan panos kestävän kehityksen megatrendeihin on mitattavissa arvoketjun elinkaariarvioinnilla (LCA, Life Cycle Assessment). Sika suunnittelee, parantaa, tukee ja myy tuotteita,järjestelmiä sekä hankesidonnaisia ratkaisuja, joissa otetaan järjestelmällisesti huomioon kestävän kehityksen mukainen rakentaminen ja kuljetus esim. energia-, resurssi- ja materiaalitehokkuuden kannalta


Asiakkaiden hyötyjen lisääminen ja ympäristöllisten vaikutusten vähentäminen

Tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden kestävän kehityksen profiili on tiukasti sidoksissa niiden erinomaiseen suorituskykyyn. Sika valmistaa tuotteita, jotka ovat teknisesti parempia,käyttäjäystävällisiä ja kestäviä käytön alusta kohteen purkamiseen asti. Sikan tuotteet ovat suunniteltu pitkäaikaistakäyttöä varten, jolloin niillä on elinkaarensa aikana enemmän arvoa kuin vastaavilla muilla tuotteilla. Teknologia ja kestävä kehitys liittyvät toisiinsa myös strategisesti.Parempi teknologia ja paremmat palvelut lisäävät arvoa ja parantavat suorituskykyä.

Ilmasto

TAVOITE 2024: 12%  CO2-emissioiden vähentäminen per tonni

Tehokkuus

Energian ja resurssien saatavuus ja tehokas käyttö ovat ratkaisevan tärkeitä kestävän kehityksen kannalta. Siksi Sika näkee globaalin ja paikallisen vastuun vähentää ilmastonmuutokseen kohdistuvia vaikutuksia vähentämällä energiankulutusta, mikä vähentää kustannuksia ja lisää kilpailukykyä.

Hiilijalanjälki

Siirtyminen pienemmän hiilijalanjäljen talouteen kannustaa Sikaa kehittämään uusia teknologioita ja käytännön ratkaisuja. Tavoitteena on vähentää CO2 -emissioita 12% per myyty tonni, johtaa tulevaisuuden innovaatioihin.

Yhteiskuntaan ja yhteisöön sitoutuminen

TAVOITE 2024: 10,000 työpäivää vuodessa vapaaehtoistyöhön; 50% enemmän projekteja, 50% suoraa hyötyä yhteisölle.

Sika haluaa ylläpitää paikallisia yhteisöjä auttaakseen ihmisiä auttamaan itseään. Toiminta-alueet ovat:

 • rakennukset tai infrastruktuuri sosiaalisiin tai ekologisiin hankkeisiin tai
 • erityisesti rakennusalaan liittyvä koulutus
 • ekologiset vesirakentamisen projektit, mitkä liittyvät Sikan vedeneristämiseen

Päätavoitteena on mm. tukea yhteisöjä sosiaalisten hankkeiden infrastruktuurin kehittämisessä, edistää rakennusalan ammattikoulutusta sekä tarjota hätäapua katastrofialueille.

Energia

TAVOITE 2024: 15% vähemmän energiankulutusta per tonni; 50% renewable electricity rate

Tehokasta tuotantoa

Raaka-aineiden lisäksi merkittävä kustannustekijä on Sikan toiminnan ja tuotantoprosessien energiankulutus. Tämän takia energian tehokas käyttö on erittäin tärkeää. Hiilidioksidion seuraus fossiilisen energian käytöstä, ja päästöjä voidaan rajoittaa vain lisäämällä energiatehokkuutta.

Sika pitää erityisenä vastuunaan hidastaa ilmastonmuutosta vähentämälläenergiankulutusta uusiutumattomista lähteistä. Samalla kustannukset pienenevät ja kilpailukyky lisääntyy.

Vesi / Jäte

TAVOITE 2024: 15% vähemmän jätettä tonnia ja vuotta kohden, 25% korkeampi kierrätysaste, 15% vähemmän vedenkulutusta per tonni.

Jäte– arvokas materiaali

Materiaalien tehokas käyttö on erittäin tärkeää Sika-yrityksissä, sillä tuotantoprosessit kuluttavat paljon materiaalia ja käyttävät paljon uusiutumattomia luonnonvaroja.Tehokas tuotanto tarkoittaa tässä yhteydessä tuotantoromun ja paketointimateriaalin vähentämistä ja uudelleenkäyttämistä ja paketointimateriaalin käytettävyyden parantamista, mikäjohtaa parempaan tehokkuuteen ja vähempään materiaalin kulutukseen.
 

Vesi - arvokas voimavara

Sika tähtää kohentamaan kohteidensa kestävän kehityksen mukaista suoritusta vähentämällä veden kulutusta ja käsittelemällä veden paikallisesti. Yhtiöllä on menettelytapoja, joilla vähennetään kulutusta tai käytetään alempiarvoista vettä erityisesti niillä alueilla, joissa vettä on vähän. Tehokas tuotanto tarkoittaa suljettua jäähdytystä ja siirtymistä julkisesta vedestä pinta- ja pohjaveteen, jolloin juomaveden käyttö vähenee tuotannossa. Jäteveden uudelleenkäytöllä Sika on vähentänyt vedenkulutusta laajasti viime vuosina.

Työturvallisuus

TAVOITE 2024: 50% vähemmän onnettomuuksia; 0 kuolemaa

Turvallinen ja tehokas organisaatio, järjestelmälliset työskentelytavat

Kaikkien Sika-työntekijöiden terveys, turvallisuus ja hyvinvointi on olennaisessa asemassa yhtiön menestyksenkannalta ja keskeinen kehityksen osa-alue koko organisaatiossa. Tämä vaatii huomion keskittämistä ja järjestelmällisen lähestymistavan: työstandardit, johdon sitoutuminen,työntekijöiden osallistuminen, työpaikan ja riskien analyysi, vaarojen tunnistus ja ratkaisu, ohjaus ja koulutus ovat avainasemassa Sikan terveys- ja turvallisuussuunnitelmassa.

Terveys- ja turvallisuuskulttuuri

Sika pyrkii täyttämään lupauksensa terveydestä ja turvallisuudesta: ”Mikään meillä tehtävä ei ole loukkaantumisenarvoista.” Yhtiö on soveltanut hallintojärjestelmiä ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardien mukaan kaikissa suuremmissakohteissa. Vahva turvallisuuskulttuuri on voimassa kaikissa Sikan kohteissa.

Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi arvioi kestävän kehityksen aiheiden merkityksen yritykselle ja sen ulkopuolisille sidosryhmille. Se yksilöi liiketoimintastrategian kannalta olennaiset taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset näkökohdat ja määrittelee kestävän kehityksen strategian sisällön GRI-standardien mukaisesti. Kestävyysraportoinnin kannalta olennaisiksi (tai merkityksellisiksi) katsottuina ovat ne näkökohdat, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen suorituskykyyn tai jotka voivat vaikuttaa merkittävästi sidosryhmien käsityksiin ja päätöksiin. Siksi olennaisuusanalyysi on kaksijakoinen, koska siinä otetaan huomioon yrityksen ja sen sidosryhmien näkökulma.

Sika Materiality Analysis

Kumppanuudet ja yhteistyö

Sika sitoutuu aidosti kestävään lisäarvoon koko arvoketjussa. Yhtiö on sitoutunut yhdenmukaistamaan toimintansa ja strategiansa YK: n Global Compact Initiative -aloitteen perustamien ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption torjunnan yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden kanssa.

Sika on jäsenenä monissa erilaisissa teollisuusyhdistyksissä ja aloitteissa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, esimerkiksi kestävän kehityksen maailmanyritysneuvos, vastuullinen hoito, hiilidioksidipäästöjen vähentämisprojekti, Green Building Councils Network ja kestävän kehityksen rakentaminen Sveitsissä.

Yhtiöllä on asema hallituksessa tai se osallistuu aktiivisesti monenlaisten yhdistysten hankkeisiin tai komiteoihin. Tässä muutama esimerkki:

Global Reporting Initiative (GRI) Standards

Sikan kestävän kehityksen strategia liittyy läheisesti yritysstrategiaan, ja se kattaa kuusi tavoitetta, jotka sisältävät taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Kestävyysstrategian globaaliin toteuttamiseen käytetyn taktiikan joukkoon kuului “Enemmän vähemmällä” -kampanja ja tavoite- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto paikallisella tasolla Global Reporting Initiative (GRI) -standardien mukaisesti.

Neuvottelukunta

Sika on asentanut Sikan kestävän kehityksen neuvottelukunnan (Sustainability Advisory Board=SAB), joka aloitti toimintansa vuonna 2016. SAB on perustettu tukemaan kestävään kehitykseen perustuvaa liiketoimintamallia. Riippumattoman asiantuntijalausunnon tavoitteena on antaa Sikan johdolle lisä impulsseja Sikan kestävän kehityksen strategian suuntaan ja toteuttamiseen.

SAB käy läpi Sikan käytännöt kestävän kehityksen proseesseissa askel askeleelta ja antaa suosituksia, joita tarkistetaan jatkuvasti. Tämä johtaa mittaus- ja raportointirakenteen mukauttamiseen. Tämän seurauksena Sika tarkentaa koulutus- ja koulutusrakennetta sekä tavoitteita kestävän kehityksen edistämiselle.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Rakentamisella ja autoteollisuudella on voimakas vaikutus näihin tavoitteisiin:

 • 3 (Hyvä terveys ja hyvinvointi)
 • 4 (Laadukas koulutus ja elinikäinen oppiminen)
 • 6 (Puhdas vesi ja puhtaanapito)
 • 8 (Ihmisarvoinen työja taloudellinen kasvu)
 • 9 (Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri)
 • 11 (Kestävästi rakennetut kaupungit ja yheisöt) 
 • 12 (Vastuullinen kulutus ja tuotanto)
 • 13 (Ilmastotoimet)

 

Sika Sustainability Strategy