REHELLISYYS JA EETTINEN KÄYTTÄYTYMINEN

Sika Team Indonesia Muara Laboh

Noudatamme lakia

Emme tingi rehellisyydestä

Noudatamme korkeita eettisiä standardeja työssämme

Varmistamme näiden periaatteiden noudattamisen

1. Noudata lakeja
 • Noudata tarkasti kaikkia liiketoimintaamme koskevia lakeja ja määräyksiä. 
 • Noudata tarkasti näitä käyttäytymissääntöjä, vaikka ne olisivat tiukempia kuin sovellettavat lait.
 • Noudata tarkasti kaikkia liiketoimintaamme koskevia lakeja ja määräyksiä. 
 • Noudata tarkasti näitä käyttäytymissääntöjä, vaikka ne olisivat tiukempia kuin sovellettavat lait.Lisäksi näissä käyttäytymissäännöissä on määräyksiä, jotka voivat olla tiukempia kuin sovellettavan lain säännökset. Myös muita sisäisiä sääntöjä on olemassa ja niitä on noudatettava.
2. Ei lahjontaa eikä korruptiota
 • Vältä kaikenlaista aktiivista tai passiivista lahjontaa ja korruptiota. 
 • Älä tarjoa tai hyväksy minkäänlaista palvelusta (rahaa, matkoja, lahjoja jne.) saavuttaaksesi sopimatonta etua (tarjous, lupa, tilaus, palkinto hankkeesta jne.).

Lahjontaa ja korruptiota esiintyy monissa eri muodoissa. Niihin voi liittyä rahaa, mutta myös mitä tahansa muuta hyötyä (matkoja, arvokkaita lahjoja). Niiden tarkoituksena on vaikuttaa vastaanottajan päätöksentekoon ja saada aikaan sopimatonta etua tarjoavan henkilön tai yhteisön hyväksi. Sillä ei ole merkitystä, oletko edun tarjoaja vai saaja. Sillä ei ole merkitystä, kuka on toisena osapuolena (hallitus, yritys tai yksityishenkilö). Poikkeuksena ovat tavanomaiset lahjat ja edustustilaisuudet, joilla ei pyritä sopimattoman edun saavuttamiseen (katso kohta 3). Edun tai palveluksen arvolla ei ole merkitystä. Se on joka tapauksessa lahjontaa tai korruptiota ja näin ollen ehdottomasti kiellettyä.  

3. Lahjat, edustustilaisuudet ja lahjoitukset
 • Tarjoa tai hyväksy vain laillisia, kohtuullisia ja paikallisen Sika-yrityksen kirjallisten sääntöjen mukaisia lahjoja ja edustustilaisuuksia.
 • Sponsorointi ja hyväntekeväisyys on sallittua, jos se on paikallisen Sika-yrityksen kirjallisten sääntöjen mukaista. 
 • Sika ei edistä minkään poliittisen puolueen toimintaa ilman konsernijohdon suostumusta.

 

Lähes kaikissa maissa kohtuulliset lahjat ja edustustilaisuudet ovat olennainen osa liiketoimintaa (tarjotut ateriat, urheilutapahtumat, kulttuuritilaisuudet jne.). Ne muuttuvat kielletyksi lahjonnaksi tai korruptioksi siinä vaiheessa, kun toiminnalla pyritään vaikuttamaan vastaanottajan päätöksentekoon. Matkat tai usean päivän kestävät tilaisuudet, samoin kuin viranomaisille osoitetut lahjat ja edustustilaisuudet ovat erityisen epäilyttäviä. Kaikkien Sika-yritysten tulee ottaa käyttöön konsernin malliin perustuvat kirjoitetut säännöt, joissa eritellään tarkemmin, mitkä lahjat ja palvelukset sekä millainen sponsorointi ja hyvänteke-väisyys on näiden sääntöjen puitteissa sallittua. Säännöissä tulee myös eritellä toimivaltaiset päätöksentekijät tapauskohtaisesti eri rahasummien osalta. Lahjoitukset poliittisille puolueille tai poliittiseen tarkoitukseen vaatii konsernijohdon hyväksynnän.

4. Reilu kilpailu
 • Toimi markkinoilla suorituskykysuuntautuneesti ja reilusti suhteessa asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin. 
 • Älä missään muodossa keskustele, sovi tai tee yhteistyötä kilpailijoiden kanssa strategioihin, hintoihin, markkinoihin, asiakkaisiin, tuotteisiin, tuotantoon tai muihin markkinoiden kannalta arkaluontoisiin asioihin liittyen. 
 • Älä sovi Sikan asiakkaiden kanssa heidän jälleenmyyntihinnoistaan. 
 • Tarkista ennalta kaikki arkaluontoiset velvoitteet (yksinoikeusasiat, kilpailukiellot, yhteisyritykset jne.) konsernin lakiosastolta tai paikalliselta lakimieheltä.
 • Älä väärinkäytä määräävää markkina-asemaa. 
   

Edellytämme täyttä asiaan kuuluvien kartellilakien ja kartellien vastaisten lakien noudattamista.
Tämä viittaa erityisesti kaikenlaiseen keskusteluun tai sopimiseen kilpailijoiden kanssa hinnoista tai muista markkinoiden kannalta arkaluontoisista asioista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä epämuodollisiin kokoontumisiin, konferensseihin, messuihin, kaupan alan  järjestöjen kokouksiin ja keskusteluihin, jotka käsittelevät mahdollisia yritysostomahdollisuuksia. Siltä osin kuin yhteydenpito kilpailijoihin on sallittua, sen on oltava lähtökohtaisesti Sikan ylimmän johdon jäsenen johtamaa. 

5. Vältä eturistiriitoja
 • Vältä kaikkia sellaisia tilanteita, joista voi aiheutua ristiriitaa sinun henkilökohtaisten tai perheesi henkilökohtaisten intressien ja Sikan intressien välille.
 • Ilmoita kaikista tällaisista ristiriitaisuuksista esimiehellesi. 
 • Vältä kaikkea Sikan kanssa kilpailevaa toimintaa.Älä käytä Sikan liiketoimintamahdollisuuksia omaksi eduksesi.

 

Henkilökohtaiset tai perheen etunäkökohdat eivät saa vaikuttaa Sikan puolesta tehtäviin päätöksiin. Mikään Sikan kanssa kilpaileva toiminta ei ole sallittua.

6. Ei sisäpiirikauppaa
 • Älä käytä luottamuksellista hintaan vaikuttavaa tietoa käydäksesi kauppaa Sikan osakkeilla, optioilla tai joukkovelkakirjoilla.
 • Älä jaa kyseistä tietoa kolmansille osapuolille.
 • Älä myöskään käytä luottamuksellista hintaan vaikuttavaa tietoa käydäksesi kauppaa Sikan liikekumppaneiden osakkeilla, optioilla tai joukkovelkakirjoilla, äläkä jaa kyseistä tietoa kolmansille osapuolille.

 

Sisäpiiritietoon perustuvassa kaupankäynnissä sisäpiiritietoa käytetään sopimattoman edun saavuttamiseksi. Tämä on laitonta Sveitsissä, Suomessa ja myös monissa muissa maissa.Sisäpiirikauppa koskee lähinnä Sikan osakkeilla käytävää kauppaa. Myöskään Sikan liikekumppanien osakkeilla käytävässä kaupassa ei ole sallittua käyttää hyväksi sisäpiiritietoa. Sikan sisäpiirikauppaa koskevat ohjeet sisältävät tarkempaa ohjeistusta erityisesti koskien kaupankäyntikieltojen kestoa.

7. Ylläpidä luottamuksellisuutta / tietosuojaa
 • Suojaa Sikan luottamuksellista liiketoiminnallista, teknistä ja taloudellista tietoa.Jaa luottamuksellista tietoa sisäisesti vain silloin, kun se on tarpeellista.
 • Älä jaa mitään luottamuksellista tietoa kenellekään kolmannelle osapuolelle. Se on sallittua ainoastaan liiketoiminnan edellyttämissä tilanteissa ja vasta salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kunnioita kolmansien osapuolien luottamuksellista tietoa.
 • Noudata tietosuojalakeja. 

 

Sikan tietotaidon suojaaminen on erittäin tärkeää. Vaikka Sikan tarkoitus ei ole estää lii-ketoiminnan kannalta välttämätöntä tiedonvälitystä, on ensisijaisen tärkeää suojata Sikan tietotaitoa sopimattomalta käytöltä. Kunnioitamme vastaavasti kolmansien osapuolien luottamuksellisia tietoja.   

8. Suojaa Sikan omaisuutta
 • Käytä Sikan omaisuutta (laitteet, tietokoneet, autot jne.) huolellisesti ja vain työhön liittyviin tarkoituksiin, ellei muusta ole esimiehen kanssa sovittu.
 • Suojaa Sikan omaisuutta kaikelta väärinkäytöltä (petos, varkaus, katoaminen).

 

Sikan omaisuutta tulee käyttää vain työn tekemiseen ja sitä tulee käsitellä huolella.

9. Reilut työolosuhteet, ei ahdistelua eikä syrjintää
 • Noudata työlainsäädäntöä.
 • Kohtele alaisiasi ja kolleegojasi reilusti ja kunnioittavasti. 
 • Älä syrji ketään rodun, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, iän tai uskonnon perusteella.

 

Muiden kohteleminen reilusti ja kunnioittavasti on luonteva osa Sikan henkeä (Sika Spirit).

10. Terveys, turvallisuus, ympäristö
 • Noudata terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä lakeja ja sisäisiä ohjeistuksia.
 • Noudata ympäristölakeja ja vastaavia sisäisiä ohjeistuksia. 

 

Sikalla on erityinen vastuu noudattaa terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä lakeja sekä sisäisiä ohjeistuksia työntekijöidemme, asiakkaidemme, ihmisten ja ympäristön edun mukaisesti.

11. Liikekumppanit
 • Varmista, että tavarantoimittajat, palveluntuottajat, edustajat ja jälleenmyyjät noudattavat näitä sääntöjä. 
 • Noudata asiakkaan sääntöjä erityisesti asiakaslahjoihin ja edustukseen liittyen, vaikka ne olisivat näitä sääntöjä tiukempia.

 

Odotamme palveluja ja tuotteita tarjoavien liikekumppaniemme jakavan samat eettiset arvot kanssamme. Lisätietoja tästä löytyy ”Sikan toimittajien käyttäytymissäännöt” (Sika’s Supplier Code of Conduct) -ohjeessa.

12. Noudata neljän silmän periaatetta (four-eye-principle)
 • Kaikki Sikan puolesta tehdyt sitoumukset tehdään vain yhteisellä allekirjoituksella ja vain, mikäli ne noudattavat paikallisia viranomaismääräyksiä. 
 • Noudata neljän silmän periaatetta sähköisessä viestinnässä, eli anna jonkun toisen henkilön tarkistaa kaikki sitoumukset ennen niiden lähettämistä. Jollei laki sitä erikseen edellytä, älä käytä henkilökohtaista leimaa tai muuta vastaavaa varmennetta henkilökohtaisen allekirjoituksen sijasta.

 

Neljän silmän periaate on Sikan riskienhallinnan ja eettisen käyttäytymisen pääperiaate.Toisen pätevän henkilön täytyy käydä läpi liiketoiminnan päätöksiin liittyvät asiat ja näin varmistaa huolellinen päätöksentekoprosessi ja erityisesti näiden käyttäytymissääntöjen noudattaminen. 

13. Älä kierrä näitä sääntöjä
 • Älä käytä hyväksesi kolmansia osapuolia näiden sääntöjen kiertämiseksi.

 

Kriittistä käyttäytymistä tai liiketoimintaa ei saa delegoida kolmansille osapuolille (kuten agenteille, jakelijoille, konsulteille jne.) näiden sääntöjen kiertämistarkoituksessa.

14. Toimi avoimesti
 • Kysy aina apua kun olet epävarma jostain asiasta.
 • Ilmoita ja kirjaa kaikki liiketapahtumat.llmoita esimiehellesi mahdollisista ristiriidoista näiden sääntöjen kanssa.
 • Ilmoita näiden sääntöjen rikkomisesta esimiehellesi sekä johtoryhmän jäsenelle ja/tai konsernin lakiosastolle. 
 • Ilmiantajaa suojataan. Näiden sääntöjen rikkominen johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

 

Avoimuus mahdollisten ristiriitojen ja rikkomusten sattuessa auttaaa näiden sääntöjen toteutumista. Läpinäkyvyys on tärkeää, jotta kaikki liiketapahtumat voidaan asianmukaisesti dokumentoida ja kirjata. Rikkomukset tulee raportoida esimiehelle ja konsernille. Oletetut rikkomukset tutkitaan tarkasti ja, jos ne osoittautuvat oikeiksi, ne johtavat kyseisten henkilöiden kohdalla kurinpidollisiin toimenpiteisiin, (tarvittaessa jopa työsuhteen päättämiseen). Ilmiantajaa sen sijaan suojataan.

15. Näytä esimerkkiä
 • Esimiehen vastuulla on käyttäytyä esimerkillisesti ja noudattaa tarkkaan näitä käyttäytymissääntöjä.
 • Noudata nollatoleranssia omalla vastuualueellasi.
 • Vaadi avoimuutta, jotta mahdollisiin ristiriitatilanteisiin voidaan puuttua aikaisessa vaiheessa.

 

Käyttäytymismallin antaminen ylhäältä käsin on tärkeä osa tämän toimintaohjeen käytännön toteuttamista. On erittäin tärkeää toimia esimerkillisesti ja noudattaa nollatoleranssia sääntöjen rikkomista kohtaan. Työilmapiirin on myös oltava sellainen, että ristiriitoihin voidaan puuttua avoimesti. 

16. Varmista sääntöjen noudattaminen
 • Koko Sikan henkilöstöä kehotetaan noudattamaan näitä sääntöjä.
 • Kaikkien yritysten henkilöstöä muistutetaan näistä säännöistä säännöllisin väliajoin, vähintään kerran vuodessa.
 • Jokaisen Sika-yrityksen toimitusjohtaja vahvistaa kerran vuodessa, että henkilöstö noudattaa näitä sääntöjä.
 • Konserni järjestää säännöllisesti koulutusta ja auditointeja.

 

Tämä toimintaohje koskee kaikkia Sikan palveluksessa työskenteleviä henkilöitä. Konserni tarjoaa tarvittavat työkalut ja menetelmät, mutta näiden sääntöjen noudattaminen on linjaorganisaation johdon vastuulla. Henkilöstön asiallinen rekrytointi, koulutus ja valvonta ovat myös avainasemassa.

17. Nyrkkisääntö: Sanomalehti-sääntö

Mikäli erityistä sääntöä ei ole kirjattu tai olet epävarma jostain asiasta, voit käyttää avuksesi yksinkertaista Sanomalehti-sääntöä: Toimisitko kyseisellä tavalla, jos tietäisit, että asia päätyisi kaikkine yksityiskohtineen paikallisen sanomalehden etusivulle?  


Monet näistä säännöistä ovat hyvin yksityiskohtaisia, eivätkä ne anna vastausta jokaiseen tilanteeseen. Sanomalehti-sääntö on kuitenkin maailmanlaajuisesti ymmärrettävissä ja sovellettavissa. Se tarjoaa yksinkertaisen testin sen selvittämiseen, onko toi-minta hyväksyttävää vai ei. Jos olet epävarma jonkin toiminnan sopivuudesta, varmista aina sen sopivuus kysymällä asiasta etukäteen.

18. Kysymyksiä/kommentteja

Jos olet jostain asiasta epävarma tai mikäli nämä säännöt herättävät kysymyksiä, ole yhteydessä esimieheesi tai konserniin. Voit lähettää kysymyksiä ja kommentteja myös sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]