Tinkimätön suhtautuminen työterveyteen ja -turvallisuuteen

Henkilöstö on arvokkain resurssimme, ja sen terveydellä, turvallisuudella ja arvonannolla on keskeinen vaikutus liiketoimintamme menestykseen. Sika-konsernin terveys- ja turvallisuusohjelman tärkeimpiä tekijöitä ovat sääntelystandardit, johdon sitoutuminen, työntekijöiden osallistuminen, työmaa- ja riskianalyysit, vaarojen tunnistaminen ja ratkaiseminen sekä koulutus ja valistus.

Sääntelystandardit
Sikan työterveys- ja turvallisuusohjeet ovat voimassa kaikkialla organisaatiossa. Maailmanlaajuisia vaatimuksia voidaan täydentää paikallisilla ohjeilla. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus on yksi yrityksen perusarvoista. Turvallinen työnteko ei ole pelkkä ohjelma, vaan tapa saada asiat hoidetuksi.

Johdon sitoutuminen
Terveellinen ja turvallinen työpaikka edellyttää tehokasta johtamista, jonka avulla varmistetaan vaarojen tunnistaminen ja tehokkaiden fyysisten ja hallinnollisten suojakeinojen käyttöönotto ja ylläpito. Sika-konsernissa työpaikan terveys- ja turvallisuuskulttuuri on osa suoritusarviointiprosessia.

Työntekijöiden osallistuminen
Sikan henkilöstön odotetaan muuntavan terveyden ja turvallisuuden arvosta todelliseksi osaksi yrityksen toimintaa. Erityiset valvojat varmistavat, että työpaikka on turvallinen ja että koneita, laitteita ja raaka-aineita käytetään asianmukaisesti.

Työmaa- ja riskianalyysit
Sikan vastuulla on tietää, mitkä työpaikan tuotteista tai aineista voivat vaikuttaa haitallisesti työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Riskinarviointien avulla määritetään, mitä ihmisten suojaaminen edellyttää. Arviointeja järjestävät ja toteuttavat säännöllisesti ulkopuoliset vakuutusyhtiöt, yrityksen toiminnot ja paikalliset tiimit.

Vaarojen tunnistaminen ja ratkaiseminen
Tarkastuksissa keskitytään sekä työpaikan nykyisiin vaaroihin että vaaroihin, joita voi aiheutua muutoksista, esimerkiksi uusista laitteista, prosesseista tai materiaaleista tai olemassa olevien menettelyjen korjauksista. Vaaratilanteiden tutkimusten tavoitteena on vaaran tunnistaminen ja ehkäiseminen. Kaikki Sikan toimipaikat ovat varautuneet hätätilanteiden ja terveyteen liittyvien ongelmien hoitamiseen.

Koulutus ja valistus
Kaikilta Sikan palveluksessa olevilta edellytetään työturvallisuuden noudattamista. Esimiesten on varmistettava, että työntekijät tuntevat käyttämänsä materiaalit ja laitteet, tunnetut vaarat sekä keinot vaarojen ratkaisemiseen tai hallintaan. Terveyttä ja turvallisuutta käsitellään myös koulutuksissa ja luennoilla liikelounaiden yhteydessä.